Elevrådet

Vangeboskolen har et elevråd bestående af elever fra 6.-9. årgang.

Elevrådet består af to repræsentanter fra hver af de to klasser på årgangene, gerne en af hvert køn. Der er nyvalg hvert skoleår. Rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, lige som der udpeges to repræsentanter til skolebestyrelsen. Rådet nedsætter selv underudvalg, der deltager i forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Allerede i indskoling og mellemtrin begynder tilvænningen til det egentlige elevrådsarbejde. Det kalder vi "Det Lille Råd" og det består af 2 elever fra hver af 3.-5. klasserne.

Til rådet er knyttet 1 kontaktlærer.

Medlemmer

Dagsorden

Velkommen

Elevrådet mødes jævnligt og udveksler idéer, nye tiltag og evaluerer løbende arbejdet.
 

Mål

Elevrådet skal bl.a. styrke elevernes indflydelse på skolen og i undervisningen.